Skip to main content

Deontologische code voor psychologen

Printvriendelijke versie

Inleiding

Psychologen die lid zijn van een beroepsvereniging verbinden zich ertoe om onderstaande deontologische code na te leven.  Het voornaamste doel ervan is het publiek en de psychologen te beschermen tegen mogelijke misbruiken van de psychologie.  De volledige deontologische code vindt u op de website van de Psychologencommissie (compsy.be).  We zullen deze code hier bondig samenvatten: 

Vier principes

De deontologische code is opgebouwd rond 4 algemene principes:

  1. Eerbiediging van de waardigheid en de rechten van de persoon.  Een  psycholoog eerbiedigt en verdedigt de fundamentele rechten van het individu: vrijheid, waardigheid, privacy en autonomie. Hij komt alleen tussen na vrije en bewuste instemming van dit individu en erkent zijn recht op eigen keuze van psycholoog.  Hij respecteert de integriteit van elk individu zonder enig onderscheid.    
    Hij vrijwaart het privé-leven van elk individu door de vertrouwelijkheid van zijn tussenkomst te verzekeren, ook wanneer hij verplicht is elementen hiervan door te geven. De strikte naleving van het Beroepsgeheim is een minimaal aspect van deze verplichting.  
  2. Verantwoordelijkheid. Een psycholoog neemt in het kader van zijn competenties persoonlijk verantwoordelijkheid op voor de keuze, de toepassing en de gevolgen van de methodes en technieken die hij toepast. Hij staat tevens persoonlijk in voor professionele adviezen die hij geeft ten aanzien van individuen, van groepen en van de maatschappij.  
  3. Competentie. De competentie van een psycholoog berust op theoretische kennis van een hoog niveau, die hij onophoudelijk bijwerkt door permanente bijscholing en waarbij hij zich bevraagt over zijn persoonlijke betrokkenheid in het begrijpen van andermans gedrag. Hij staat borg voor zijn eigen kwalificaties, maar is zich ook bewust van zijn eigen beperkingen en van die van zijn technieken.
  4. Integriteit. De toepassing van deze drie principes berust op de plicht tot eerlijkheid die elke psycholoog heeft bij het uitoefenen van al zijn activiteiten en in zijn voortdurende inspanning om zijn referenties en methodes, zijn taken en functies, evenals de diensten die hij aanbiedt, te verduidelijken.